DESIGNOVÉ NÁSTĚNKY ♦  PŘÍRODNÍ MATERiÁL ♦ V RÁMU ♦  HEXAGON ♦  KRUH ♦ NA ZAKÁZKU

Ochrana osobních údajů

Společnost sinne, s.r.o., se sídlem Praha 10, 394 Pristoupimska, IČ: 45274223 (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.
Dále Vás tímto informujeme, že:

 • nejste povinen/povinna poskytnout správci jakékoliv údaje o své osobě; jste oprávněn/oprávněna odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv Vaše osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně;
 • svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat;
 • máte právo přístupu ke svým osobním údajům;
 • máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistíte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě máte dále právo požadovat, aby tyto osoby:
  • se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;
  • odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;
  • provedly opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;
  • zablokovaly nebo zlikvidovaly Vaše osobní údaje;
  • zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.