DESIGNOVÉ NÁSTĚNKY ♦  PŘÍRODNÍ MATERiÁL ♦ V RÁMU ♦  HEXAGON ♦  KRUH ♦ NA ZAKÁZKU

Reklamační řád

Reklamační řád platný od 1.8.2015

 

Preambule

Tento Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetových stránek www.linoryt.cz a nástěnky.eu  provozovaných společností s i n n e s.r.o., se sídlem Praha 10, Přistoupimská 394, PSČ: 10800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9342 (dále jen „Prodávající“), nebo zakoupené v provozovně Prodávajícího na adrese  Evropská 644/04  Praha 6.

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovně Prodávajícího nebo v elektronické podobě na adrese www.fanzone.cz V případě nákupu zboží prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího je Reklamační řád součástí potvrzení přijetí objednávky od Kupujícího. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Reklamační řád v textové podobě.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Pro definice pojmů obsažených v tomto Reklamačním řádu platí pojmy uvedené v Obchodních podmínkách Prodávajícího obdobně.


1. Úvodní ustanovení

Kupujícího je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (dále jen “reklamace“) vždy v souladu s tímto Reklamačním řádem. V případě skutečností nebo situace, kterou tento Reklamační řád neupravuje, postupuje se podle platných právních předpisů České republiky. Tento Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění ke dni 1. 1. 2015.

Prodávající neodpovídá za vady:

  1. na základě kterých došlo k ujednání nižší kupní ceny zboží;
  2. vzniklé z opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použitého zboží odpovídající míře používání a opotřebení, které zboží mělo při převzetí Kupujícím;
  4. vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti);
  5. vzniklé na základě nesprávného užívání, skladování, údržby, neoprávněným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením.

2. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně u Prodávajícího v jeho provozovně, případně Kupující spotřebitel může uplatnit reklamaci i sídle Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro tyto případy Prodávající zabezpečuje ve své provozovně během provozní doby přítomnost pracovníka pověřeného přijímáním reklamací. Kupující může uplatnit reklamaci i u jiné osoby určené Prodávajícím k opravě (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším. V těchto případech postupuje Kupující dle pokynů Prodávajícího, případně jím určené osoby. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci též prostřednictvím přepravní služby.

V případě uplatnění reklamace prostřednictvím přepravní služby zašle Kupující reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího, případně adresu osoby určené Prodávajícím dle předchozího odstavce. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy) a viditelně označeno názvem "REKLAMACE".

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit datum koupě (např. předložením prodejního dokladu, záruční listiny, potvrzení vydaného Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění, případně obdobným věrohodným způsobem). Vady, které byly Kupujícím uplatněny u Prodávajícího v minulosti a Prodávající na ně poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze uplatnit znovu.

V případě, kdy Kupující uplatní reklamaci prostřednictvím přepravní služby, uvede své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace).

3. Délka záruky

Záruční doba pro uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo zkrátit tuto záruční dobu až na polovinu, tzn. na 12 měsíců, v případě prodeje použitého zboží. V tomto případě vyznačí Prodávající tuto dobu v prodejním dokladu nebo v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění.

Uplynutím výše uvedených dob nelze právo z vadného plnění u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak nebo v případě, kdy Prodávající, výrobce nebo závazný právní předpis stanoví na zboží delší záruční dobu, nebo v případě, kdy Prodávající nebo výrobce poskytuje na prodávané zboží zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující je povinen právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží.

V případě, kdy Kupující o vadě na zboží ví a přesto zboží s touto vadou dále užívá, Prodávající neodpovídá za rozsah poškození, které na tomto zboží tato vada dalším užíváním způsobí. V případě, kdy Kupující uplatní právo z vadného plnění oprávněně, záruční doba po dobu, kdy Kupující zboží nemohl užívat, neběží. V případě, kdy Prodávající (případně osoba jím určená) vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace (viz níže) a možnosti převzetí zboží, počíná záruční doba dnem následujícím po doručení tohoto vyrozumění Kupujícímu opět plynout, ledaže se strany dohodnou jinak. V případě způsobu vyřízení reklamace výměnou zboží neběží Kupujícímu nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba se prodlužuje pouze o dobu trvání této reklamace. 

Životnost zboží se liší zejména s ohledem na dané vlastnosti výrobku, správné zacházení, údržbu a je rozdílná od záruční doby pro uplatnění práv z vadného plnění.

 4. Postup a způsob vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Prodávající je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí.

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení v písemné formě, ve kterém uvede kdy a místo kde Kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i popis vytýkané vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.

Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne následujícím po vyrozumění Prodávajícím o vyřízení reklamace. 

5. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že zboží v souladu s § 2161 občanského zákoníku v době převzetí Kupujícím spotřebitelem:

  1. má ty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;  
  3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti věci. V ostatních případech má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

V případě odstranitelné vady má Kupující spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Pokud Kupující spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění Kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující spotřebitel před převzetí věci věděl, že věc má vadu, anebo vadu sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku Kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo Kupující vadu sám způsobil.

6. Odpovědnost Prodávajícího z vadného plnění

U vad zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle bodu 5, se uplatní odpovědnost za vadného plnění znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Vadou znamenající podstatné porušení smlouvy se rozumí taková vada, o které kdyby Kupující při uzavření Kupní smlouvy věděl, tuto smlouvu by neuzavřel. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné podstatným porušením smlouvy, má Kupující dle své volby právo na dodání nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy s právem na vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu při oznámení vady jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Předchozí věta neplatí v případě, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo z vadného plnění včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7. Náklady reklamace

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory vzniklé na základě reklamace mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší pouze příslušné obecné soudy České republiky.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující spotřebitel se může kdykoliv se svou stížností vzniklou v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

9. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

Tento Reklamační řád je platný od 1.8.2015 a nahrazuje a ruší předchozí reklamační řád.